Агенция "Митници" представи тринадесет нови електронни услуги


2015-06-09

 

През електронния портал на Агенция "Митници" вече могат да се заявяват нови тринадесет електронни административни услуги. Това стана ясно на провелата се на 9 юни 2015 г. в София конференция, представяща резултатите от проект „Подобряване на административното обслужване чрез разработване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници", изпълняван в рамките на договор № 13-32-6/22.01.2014 г. по Оперативна програма "Административен капацитет", по който Агенция "Митници" е бенефициент.

Главният секретар на Агенция "Митници" Цветан Мадански изрази своето задоволство от постигнатите резултати, като изтъкна значимостта на проекта в стремежа на ведомството да предоставя на гражданите и бизнеса все по-качествени и по-достъпни услуги. Г-н Мадански подчерта, че агенцията остава лидер в предлагането на електронни услуги. Общият брой предлагани от Агенция „Митници" административни услуги в електронна форма е вече двадесет.

Ръководителят на проекта Нели Димитрова каза, че с настоящия проект Агенция „Митници" продължава традицията и добрите си практики по автоматизация на процесите в работата. Новите услуги са поредната крачка в изграждането на електронно управление в страната. Главна цел на проекта е цялостно подобряване на процеса на административното обслужване в Агенция "Митници". Предоставянето на услугите в електронна форма ще ускори работата и ще повиши качеството й в безхартиена среда,  ще подобри отчетността и прозрачността чрез електронно протичащи административни производства, а крайният ефект е повишаване удовлетвореността на обществото и гражданите и на доверието в институцията.

Разработените в рамките на проекта нови електронни административни услуги са:

 • 1. Издаване на разрешения за митнически икономически режим/специфично предназначение;
 • 2. Издаване на разрешения за достъп до режим TИР;
 • 3. Издаване на сертификати за одобрен икономически оператор (ОИО);
 • 4. Издаване на сертификати EUR 1;
 • 5. Предоставяне на обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода;
 • 6. Разглеждане и одобряване на заявления за прилагане на мерки за закрила на права върху интелектуалната собственост;
 • 7. Извършване на проверки, измервания и товаро-разтоварни дейности по искане на заинтересовани лица;
 • 8. Издаване на разрешение за предоставяне на статут на одобрен изпращач, като облекчена формалност при режим транзит;
 • 9. Издаване на разрешение за предоставяне на статут на одобрен получател, при транспортиране на стоки под режим TИР;
 • 10. Издаване на разрешение за прилагане на опростени процедури при превоз на стоки с железопътен транспорт или големи контейнери;
 • 11. Издаване на разрешение за прилагане на опростени процедури при превоз на стоки по въздух;
 • 12. Издаване на разрешение за прилагане на опростени процедури при превоз на стоки по море;
 • 13. Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи.

Услугите са разработени и настроени от избран чрез обществена поръчка изпълнител "Ай Би Ес България" ЕООД, като реализацията е отнела 11 месеца - от юни миналата година до май на настоящата 2015 година. Новите тринадесет електронни административни услуги се явяват разширение на функционалността на единния портал за предоставяне на електронни административни услуги, който изпълнява функциите на Единно звено за контакт за Република България. Те вече са въведени в реална експлоатация и са достъпни за гражданите и бизнеса. Новата визия на електронния портал, през който са достъпни за заявяване новите услуги, беше представена пред участниците в конференцията.

Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта е в размер на 391 987,73 лева. Той е реализиран по приоритетна ос „III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет „3.2. „Стандартна информационно - комуникационна среда и оперативна съвместимост" на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.