АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ” ОТВАРЯ ОФЕРТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”


2009-05-18

На 20.05.2009 г. от 11:00 ч. в сградата на Агенция „Митници" на ул. „Г. С. Раковски" № 47 ще бъдат отворени офертите по обявената от Агенция „Митници" процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Стандартизиране на ИТ процесите като услуги в Агенция "Митници" съгласно най-добрите световни практики с цел изграждане на методология и контрол на качеството на услугите при реализация на публично-частни партньорства и аутсорсинг на ИТ процеси към бизнеса".

Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Оценката на офертите ще се извърши по критерий „икономически най-изгодна оферта", като разглеждането и оценяването на офертите ще се извърши на два етапа - оценка по техническите показатели и оценка на ценовите предложения.

Обект на процедурата за Стандартизиране на ИТ процесите като услуги в Агенция "Митници" съгласно най-добрите световни практики с цел изграждане на методология и контрол на качеството на услугите при реализация на публично-частни партньорства и аутсорсинг на ИТ процеси към бизнеса е:

  • Анализ на текущото състояние на ИТ процесите в Агенция "Митници", реализираните договори за аутсорсинг и идентифициране на възможности за реализиране на ПЧП и допълнителен аутсорсинг на процеси;
  • Обучение на служителите в Агенция "Митници" в основите на Библиотеката от най-добри практики за управление на ИТ и управлението на услугите на информационните технологии като методология за управление на ИТ процесите в държавна организация;
  • Анализ на ИТ процесите, реинженеринг и документиране на ИТ процесите в Агенция "Митници"; Изготвяне на вътрешните правила, процедури, методологии и наръчник на ИТ процесите в Агенция "Митници", в избрани глави от областите Доставка на услуги и Поддръжка на услуги на Библиотеката от най-добри практики за управление на ИТ; Изготвяне и отпечатване на ръководство за ИТ процедурите на Агенция „Митници" на български и английски език;
  • Определяне на критериите за качество и параметрите за контрол на документираните ИТ процеси;
  • Изготвяне на Договорите за аутсорсинг и вътрешните правила за поддръжка на отделните звена;
  • Разработване и внедряване на информационна система за автоматизиране на процесите на мониторинг на качеството на предоставяните услуги и контрол над изпълнението на параметрите на Договорите за аутсорсинг и вътрешните правила за поддръжка на отделните звена;

Подробности за тази обществена поръчка може да намерите на интернет страницата на Агенция „Митници", рубрика Обяви и съобщения -> Търгове и обществени поръчки.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.