На 29.12.2015 г. в бр. L343 на Официалния вестник на Европейския съюз бяха обнародвани Делегираният регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

Двата регламента са част от пакета на новото митническо законодателство и осигуряват прилагането на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Целта на тези нормативни актове е да се модернизира митническото законодателство и процедурите, както и използването на митническите информационни системи, така че да се улесни взаимодействието с митниците и дейността на икономическите оператори, като се намали административната тежест, но в същото време се гарантира сигурна и безопасна търговия със стоки в ЕС.

Последният Делегиран Регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета е  по отношение на преходните правила за някои разпоредби, където съответните електронни системи все още не са оперативни и за изменение на Делегиран Регламент на Комисията (EC) 2015/2446 на МКС. С него се въвеждат преходни мерки за периодите, необходими на държавите членки да разработят или адаптират митническите електронни системи, с цел осигуряване до 2020 г. на необходимото изискуемо ниво за обмен на информация между митническите администрации и Комисията.

 

 

 

Обновената информация по ОТИ можете да намерите тук - http://customs.bg/bg/page/160

Връзка към страницата на TAXUD (на английски език)

Митнически кодекс на съюза - видео представяне (видеото е достъпно и на български)