Обява за 2 щатни бройки за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Изследване на промишлени стоки, химически вещества и горива", дирекция „Централна митническа лаборатория" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Администриране и възнаграждения", дирекция „Управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „държавен вътрешен одитор", отдел „Звено за вътрешен одит", в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит", в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Сигурност", дирекция „Сигурност" в Централно митническо управление

Обява за 3 щ. бр. за длъжността „старши митнически инспектор" в Митница Столична, от които: 1 щ. бр. в Звено I и 2 щ. бр. в Звено III на Митнически пункт Калотина