Съобщение от Митница Столична за провеждане на търг с тайно наддаване № 1/2018 г. /първа процедура/ за продажба с цел преработка на отнети в полза на държавата акцизни стоки, енергийни продукти, публикувано на 17.01.2018 г.
Съобщение от Митница Свищов за Провеждане на търг с тайно наддаване за преработка на акцизни стуки - алкохолна суровина - №2/2017 г. Първа процедура.
Съобщение

 

Заповеди за обявавена на спечелилия търг за отдаване под наем на част от недвижим имот в сградата на Митница Столична и на част от имот в сградата на МБ София Запад.


Публичен призив до г-н ТОНЧО БОЙКОВ ТОНЕВ по реда на чл.249, пар.2 от Регламент 2447/2015 във връзка с Регламент №952/2013 г.

 

Съобщение от Митница Свищов за провеждане на търг за възлагане на алкохолна суровина
Съобщение
Митница Столична открива процедура за търг с тайно наддаване за възлагане за преработка на отнети в полза на държавата акцизни стоки, НЕДЕНАТУРИРАН ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ - 33 850/тридесет и три хиляди осемстотин и петдесет/ литра, 94,6 % vol, при температура 20 С, измерени в митническата лаборатория на Агенция „Митници", отнети в полза на държавата по АНП № 1230/2013 г.

Съобщение от Митница Свищов за провеждане на търг с тайно наддаване за възлагане преработна на акцизни стоки - алкохолна суровина

 

  
  Обявление от Митница Столична за търг с тайно наддаване за възлагане  преработката на акцизни стоки.

ПОКАНА
за предоставяне на индикативни ценови оферти
„Дейности за информация и публичност" по проект „Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници" и Българска агенция по безопасност на храните"

 Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект в сградата на Митница Аерогара София


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект в административната сграда на Митница Аерогара София


ПОКАНА
за предоставяне на индикативни ценови оферти
за „Дейности за информация и публичност" по проект „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници" (Корпоративна архитектура)"



Обява за участие в търг за отдаване под наем на обекти на територията на Митница Варна

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обекти на територията на Митница Варна
Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект в Национален учебен център на Агенция "Митници"